Archive for Okategoriserad

tisdag, oktober 2nd, 2012

AV-Media har flyttat!

 

Vi har flyttat bloggen till Blogspot och vår nya adress är: http://avmediatrelleborg.blogspot.se/.

 Klicka på bilden eller här för att komma dit.

Vi finns kvar på Facebook som vanligt och länkar till den nya adressen därifrån.

Vi ses!

torsdag, september 13th, 2012

Återkoppling PIM Kattebäck

2000 Man, AV-Media, CC-BY-NC-SA

Det var ännu en trevlig dag på Kattebäck och ert ”PIMmande” går framåt i raskt tempo. Som avtalat samlar vi här några av de resurser och länkar ni efterfrågade.

 

 

Creative Commons

 • Lär er hur man använder licenserna på ett korrekt sätt i detta inlägg på bloggen.
 • Vill du veta mer om Creative Commons och dess olika licenser hitta du det här tillsammans med en pedagogisk film som varmt rekommenderas.

Power Point

Vi pratade mycket om ljud och där kan PIMs guider kring detta komma väl till pass om ni behöver repetera något. Fastnar man i någon aspekt av pimmandet ska man inte vara rädd för att utnyttja de resurserna som finns där som överlag är väldigt bra. Du hittar PIMs instruktionssidor här som innehåller guider och manualer för alla programvaror som används i PIM.

Fastnar ni något eller behöver hjälp är ni självklart varmt välkomna att höra av er!

 

 

tisdag, juni 5th, 2012

GY11 genom Wordle

Wordle är ett program för textanalys som presenteras på ett sätt som gör att det snabbt går att hitta textens nyckelord. Man kan välja att klistra in en hel roman i Wordle för att snabbt och översiktligt se vilka som är de vanligast återkommande orden. Vi gjorde en test med att klistra in hela Skolverkets styrdokument Gymnasieskola 2011, GY11, och resultatet kan du beskåda nedan. Vi återkommer med fler intressanta Wordle-textanalyser inom kort. Tyvärr måste bilder och punktlistor redigeras när man klistrar in text från dylika pdf-dokument, varför lite grundläggande formateringskunskaper krävs.

Ett lite enklare tips kan vara att ta klassisk litteratur från en fri webbresurs som Project Gutenberg. Sök upp exempelvis  William Shakespeares ”Macbeth” eller varför inte Gamla testamentet? Välj sedan ett format som gör att du lätt kan få kopiera boken som enbart text. Kopiera och klistra in texten i Wordle –> Klicka på ”Create” i menyn. Sedan är det bara att laborera med inställningarna. Genom att trycka på knappen ”Randomize” formaterar Wordle om din inklistrade text slumpmässigt. Hur kul, enkelt och intressant som helst!

GY11 i Wordle - Eleven i centrum!

torsdag, maj 31st, 2012

Frågor kring upphovsrätt?

Vi på AV-media i Trelleborg håller på att sätta samman en enkel broschyr som förklarar vad man får och inte får göra när man använder musik, film, bilder och text i skolan. Har du några frågor som du vill ha svar på så e-posta ola.nilsson@trelleborg.se din fråga så får vi delvis koll på vad ni undrar och du får svar på din fråga.

onsdag, maj 23rd, 2012

Framtidens Lärande – Medievetenhet och Unescos läroplan MIL

Fredrik Holmberg, AV-Media, CC-BY-NC-SA

FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur Unesco har satt samman en läroplan för lärare kring media- och informationskompetens kallad Media and information literacy curriculum. Om denna och det svenska arbetet med översättning och skapande av ett öppet mediaarkiv pratade Fredrik Holmberg, till vardags anställd som filmpedagog hos Folkets Bio, på ett ytterst intressant seminarium under Framtidens Lärande i Stockholm.

Läroplanen handlar om att öka kompetensen inom begreppet media literacy, något som han menade var svåröversatt till svenska och hyste funderingar på att lansera begreppet medievetenhet som ett svenskt svar på de omfattande betydelserna det engelska begreppet inbegriper. Klas Viklund beskriver media literacy-begreppet såhär i sin genomgång av mediepedagogiska utmaningar och förutsättningar i de nya läroplanerna (PDF):

”Internationellt används ofta begreppet ”Media Literacy” (på svenska: mediekompetens) som kan beskrivas som en överlappning av tre kompetensområden (som alla börjar på K) och som är den kompetens som elever eller medborgare bör besitta: kulturell kompetens (mediekulturer, mediernas historia), kritisk kompetens (medietexters retorik, mediernas drivkrafter) och kreativ kompetens (medieteknik, eget skapande).”

Det finns utifrån denna definition klara kopplingar till  EUs åtta nyckelkompetenser kring det livslånga lärandet (PDF)  där  punkt fyra explicit handlar om digital kompetens. De olika kompetenserna som där räknas upp är:

 1. Kommunikation på modersmålet
 2. Kommunikation på främmande språk
 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
 4. Digital kompetens
 5. Lära att lära
 6. Social och medborgerlig kompetens
 7. Initiativförmåga och företagaranda
 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

Sven-Eric Liedman har på skolverkets uppdrag skrivit ett PM om dessa kompetenser som har något år på nacken men fortfarande är läsvärd.

Unescos läroplan kan ses som ett svar på behovet av att skapa ett utbildningsmaterial för lärare om mediekulturer och den kritiska kompetens som krävs i vår medierika omvärld. Läroplanen (MIL)  ska tjäna som ett komplett undervisningsmaterial att använda i fortbildning och kompetensutveckling. Planen är uppbyggd av nio moduler som i sin tur består av ett antal olika enheter som alla är uppbyggda kring ett antal ämnen, mer konkreta lärmål, pedagogiska tillvägagångssätt och aktiviteter samt rekommendationer kring uppgifter att använda. Till varje modul finns också en samling tips på digitala resurser  att använda i arbetet med modulen.

De nio olika modulerna är (mina översättningar inom parantes):

 1. Citizenship, freedom of expression and information, access to information, democratic discourse and life-long learning (Medborgarskap, yttrande- och informationsfrihet, tillgång till information, demokratisk diskurs och livslångt lärande)
 2. Understanding the news, Media and information ethics (Att förstå nyheterna, media- och informationsetik)
 3. Representation in media and information (Representation i media och information)
 4. Languages in media and information (Språk i media och information)
 5. Advertising (Reklam)
 6. New and traditional media (Ny och traditionell media)
 7. Internet opportunities and challenges (Internets möjligheter och utmaningar)
 8. Information literacy and library skills (Informations ”kompetens” och biblioteksfärdigheter)
 9. Communication, mil and learning – A capstone module (Kommunikation, mil och lärande – en sammanfattande modul)

Om vi gör en djupdykning ner i modul 5 som behandlar reklam  ser vi att den i sin tur är uppdelad i fyra enheter:

 1. Advertising, revenue and regulation (Reklam, intäkter och reguleringar)
 2. Public service announcements (Public service meddelande)
 3. Advertising – the creative process (Reklam –  den kreativa processen)
 4. Advertising and the political arena (Reklam och den politiska arenan)

Efter att ha gått igenom enhet fyra , Advertising and the political arena, kommer läraren ha kompetensen att:

 1. Assess political and election advertising
 2. Evaluate the guidelines in place for political advertising
 3. Analyze emotional appeals in political and election advertising
 4. Recommend strategies to maintain an informed citizenship, given the use of emotional appeals in political advertising
 5. Explain the procedure available to citizens who wish to solicit a regulatory body during an election

Det vill säga i korta drag att kunna utvärdera och granska politisk reklam som ett medel för att skapa kritiska och välunderrättade samhällsmedborgare. Bara utifrån detta lilla nedslag i läroplanen kan vi se att det är ett omfattande material som presenteras som förhoppningsvis kommer bli en viktig och integrerad del av skolans verksamhet.

Det är ett antal svenska myndigheter som tillsammans med högskolan i Borås samarbetar och bekostar arbetet med att översätta läroplanen till svenska och byggandet av det tillhörande kompletterande mediabiblioteket. Fredrik poängterade  att medborgarskapet är ett centralt begrepp i texten och för att kunna vara en aktiv demokratisk medborgare krävs det mediekompetens,  medievetenhet.

I och med att elever tar del av berättelser och drama i en takt som aldrig förr är det viktigt att också lärarna är med på banan och har den kritiska och didaktiska kompetens som krävs. Här menar Fredrik att deras översättningsarbete kan tjäna ett viktigt syfte i Unescos världsutbildningsprojekt. Vi på AV-media kan inte annat än hålla med och kommer dyka med huvudet före ner i MIL och plocka ut godbitar att presentera för er här på bloggen framöver.

onsdag, maj 23rd, 2012

Framtidens Lärande – Skolbesök på YBC i Nacka

Young Business Creatives, YBC, är en kommunal gymnasieskola i Nacka med cirka 400 elever fördelade på tre program: Ekonomi, Samhällsvetenskap och International Baccalaureate, IB. Skolan slog upp portarna höstterminen 2008 med en vision om att skapa en modern arbetsplats för gymnasieelever hellre än en mer traditionellt inriktad skola. Redan från start har man haft ett en-till-en-koncept, i betydelsen en dator per elev.

Jag var med en delegation på cirka 40 lärare, rektorer, IKT-pedagoger och andra skolrepresentanter, mestadels från gymnasiet, som hälsades välkomna av YBC:s biträdande rektor och tillika en av dess grundare, Daniel Lundqvist. Förutom den öppna planlösningen på skolan, som vi snart ska återkomma till, noterade jag till min förtjusning att det även fanns med representanter från den omhuldade finska skolan på detta studiebesök. Det första som möter besökaren vid entrén är en stor cafeteria enligt modernt ”latte-snitt”, där kaffet smakade utmärkt bör tilläggas.

Lärrarrum på YBC, AV-Media CC-BY-SA-NC

På själva skolplanet är det idel öppen planlösning. Väggarna utgörs av glaspartier från golv till tak på såväl klassrum som lärarrum och skolledning, vilket skapar en hisnande känsla av transparens. Man ser nästan allt som försiggår på den våning man befinner sig. Det finns inga korridorer utan mitten av varje våning består av en stor gemensam yta, som enligt utsago används till storföreläsningar och seminarier.

YBC:s pedagogik bygger på att eleverna är uppkopplade till varandra och mot omvärlden. Lärarna använder sig av formativ bedömning i så stor utsträckning som det är möjligt.  Som digital plattform har man valt Google Apps, vilket enligt mina erfarenheter blivit allt vanligare på en-till-en skolor. En betydande del av elevernas skapande och redovisningar sker digitalt på elevernas egna hemsidor, som skapats i Google Sites – en av delarna i Google Apps. Daniel Lundqvist höll ett långt föredrag om olika skolprojekt, skolans pedagogiska tanke och om hur viktigt det är att fokusera på elevernas motivation. Mycket av YBC:s pedagogiska profil påminner om Tänk Om-konceptet, som vi har skrivit om i ett tidigare blogginlägg. Det är således ingen slump att Tänk Oms nuvarande VD, Hans Renman, var YBC:s första rektor och en av skolans grundare.

Daniel Lundqvist flankerades under sin genomgång av tre elever samt en medielärare, som beskrev ett av terminens mer lyckade projekt. Lärarna hade skapat ett projekt med det blygsamma namnet ”Uppdrag: Förändra världen”. Projektet gick ut på att lärarna hade riggat olika situationer där eleverna skulle reta sig på olika företeelser i när- och fjärrsamhället, för att sedan formulera olika strategier för en förändring. Det kunder handla om alltifrån att ändra lokaltrafikens, SL, tidtabeller till olika miljöprojekt. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att alla projekt var skarpa, i meningen ”på riktigt”. Eleverna vittnade om hur konstigt, i positiv bemärkelse, det kändes när de stod på SL:s huvudkontor och blev bemötta som vilka vuxna som helst. Detta gav mig ett par tankeställare. Dels vilken tolerans många elever har skapat gentemot rena skoluppgifter och dels vilken motivation som skarpa projekt förankrade i verkligheten kan ge. Eleverna var med i planeringsarbetet och fick även vara delaktiga i att titta på vilka mål och centralt innehåll som integrerades i de olika projekten. Enligt Daniel Lundqvist kräver denna typ av skarpa och öppna projekt att man som pedagog ser sig mer som en designer av själva lärandet än som lärare i traditionell bemärkelse:

– Vi behöver inte fler lärare i Sverige. Vad vi behöver är ”learning designers”, som skapar och riggar lärsituationer där eleverna ses som subjekt för själva lärandet.

För att vidare poängtera vikten av att eleverna är ute i verkligheten i riktiga projekt använde sig Daniel Lundqvist av en fotbollsallegori:

– Skulle en fotbollsspelare fortsätta att träna hårt och tycka att det är kul med fotboll om man inte får spela en enda match på 15 år?!

Jag tror att frågan var retoriskt menad..

Det levererades en hel del tänkvärda ”oneliners” om skolans aktuella status och om hur skolan kan förbättras i Sverige och det märktes att Daniel Lundqvist är en van talare och föredragshållare. En tänkvärd betraktelse är att när man jämför den snabba utvecklingen av informationstillgänglighet med resultaten i skolan, så får man två divergerande kurvor. Information och kunskap är naturligtvis inte samma sak, men den senare bygger på den förra. För visst är det väl konstigt att informationsrevolutionen inte syns i skolresultaten i ett så tekniskt framstående land som Sverige? Det är en fråga väl värd att begrunda för alla oss lärare…

.Som sista punkt vill jag delge de finska delegaternas kommentarer kring hur YBC arbetar.

– Vi har väldigt mycket ”PISA-turister” i Finland på grund av våra fantastiska resultat i PISA-studien. Min personliga åsikt är att bra PISA-resultat dödar kreativiteten. I Finland vill myndigheterna att vi ska individualisera utbildningen ännu mer och då försvinner alla de kollaborativa vinster som finns här där ni övar mycket på teamwork. Vissa grunder måste man ha innan man kan släppa loss kreativiteten och det är vi bra på i Finland, men teamwork tränar vi nästan inte alls på och det är en grund för kreativitet – att få upptäcka och lära tillsammans med andra.  Om nu ni är bra på teamwork och kreativitet medan vi är bra på individualiserat lärande och de skarpa teoretiska grunderna, så borde Åland vara en perfekt plats för världens bästa skola.

Den sista kommentaren följdes av skratt, men därmed är det inte sagt att det behöver vara fel tänkt…

 

tisdag, maj 15th, 2012

Kort rapport från pågående Framtidens Lärande i Nacka

Vi är just nu på Framtidens Lärande och kommer inom kort att ge er en ordentlig rapport härifrån. Igår var det studiebesök på YBC-gymnasiet i Nacka, ASL (Att Skriva sig Till Läsning) i Täby på Norskolan och Smartboardhanteringen på Vattmyraskolan.

Eftersom det är lite omständigt att ladda upp bilderna från iPaden länkar vi er till Flickr nedan om ni vill se bilder från idag. Klicka på länken nedan för att komma till vår fotoström på Flickr.

www.flickr.com

ikt.trelleborg's items Go toikt.trelleborg’s photostream

 

Idag har det varit mässgång under hela dagen, men vi har naturligtvis hunnit med att besöka ett par seminarier: Kungsbacka kommuns IKT-pedagoger har presenterat hur deras en-till-en satsning genomfördes – från ax till limpa, vilket var väldigt intressant. En-till- en satsningarna i Falkenberg och Varberg dissekerades av utvecklingsschefen  Fredrik , som har jobbat i båda dessa kommuner. Vidare presenterade lärare och elever från ovan nämnda YBC-gymnasiet ett projekt där eleverna själva satte ramarna och lade upp arbetsgången tillsammans med kopplingen till målen. Även Hyper Island var involverade i detta spännande projekt. Nu är det strax seminariedags igen. Vi återkommer inom kort med en fylligare rapport. Det är inte alldeles enkelt att blogga utomhus i olsken på en iPad…

fredag, maj 11th, 2012

Återkoppling av veckans smartboardkurser

AV-Media Trelleborg har under veckan hållit tre, förhoppningsvis, uppskattade smartboardkurser. Hur det såg ut på Söderslättsgymnasiet kan ni se i en time lapse nedan. Time lapse går ut på att man tar ett foto med en eller några sekunders mellanrum som sen spelas upp som en film. Man kan använda en iPad eller en dator med en webbkamera eller till och med sin smartphone om man har en sådan. Vi använde en iPad och gratisappen iMotion HD.

Glöm inte att kolla vårt blogginlägg där vi samlat bra resurser, guider och länkar.

 

torsdag, maj 3rd, 2012

Europadagen 9 maj

Onsdag den 9 maj firas, som bekant, Europadagen runt om i EU. I vissa länder mer i andra mindre. I vilket fall som helst påverkas vi väldigt mycket av EU – inte minst vad gäller lagstiftningen. Vi här på AV-Media i Trelleborg tänkte att vi skulle sätta samman ett litet dokument med digitala och mediala resurser, som ni kan använda i er undervisning.  Resultatet blev en liten pdf med länkar till strömmande film på www.sli.se och öppna lärresurser på webben.

Klicka här för att ladda ner eller öppna dokumentet.

måndag, april 30th, 2012

Visa Youtube-klipp i klassrummet vs. upphovsrätten

 

Thug, AV-Media, CC-BY-SA-NC

Du har sökt och funnit det perfekta klippet för morgondagens lektion. Efter en snabb kopiera-och-klistra-in-manöver i ett mejl som du skickar till dig själv är allt klart inför morgondagen. Bara att öppna mejlen klicka på länken och visa klippet för eleverna via projektorn. Eller? Chris Munsey på Pedagog Malmö reder ut begreppen på sin blogg. Klicka på länken nedan för att komma dit!

YouTube i klassrummet – artikel på Pedagog Malmö