Archive for Teknik

onsdag, maj 23rd, 2012

Framtidens Lärande – Skolbesök på YBC i Nacka

Young Business Creatives, YBC, är en kommunal gymnasieskola i Nacka med cirka 400 elever fördelade på tre program: Ekonomi, Samhällsvetenskap och International Baccalaureate, IB. Skolan slog upp portarna höstterminen 2008 med en vision om att skapa en modern arbetsplats för gymnasieelever hellre än en mer traditionellt inriktad skola. Redan från start har man haft ett en-till-en-koncept, i betydelsen en dator per elev.

Jag var med en delegation på cirka 40 lärare, rektorer, IKT-pedagoger och andra skolrepresentanter, mestadels från gymnasiet, som hälsades välkomna av YBC:s biträdande rektor och tillika en av dess grundare, Daniel Lundqvist. Förutom den öppna planlösningen på skolan, som vi snart ska återkomma till, noterade jag till min förtjusning att det även fanns med representanter från den omhuldade finska skolan på detta studiebesök. Det första som möter besökaren vid entrén är en stor cafeteria enligt modernt ”latte-snitt”, där kaffet smakade utmärkt bör tilläggas.

Lärrarrum på YBC, AV-Media CC-BY-SA-NC

På själva skolplanet är det idel öppen planlösning. Väggarna utgörs av glaspartier från golv till tak på såväl klassrum som lärarrum och skolledning, vilket skapar en hisnande känsla av transparens. Man ser nästan allt som försiggår på den våning man befinner sig. Det finns inga korridorer utan mitten av varje våning består av en stor gemensam yta, som enligt utsago används till storföreläsningar och seminarier.

YBC:s pedagogik bygger på att eleverna är uppkopplade till varandra och mot omvärlden. Lärarna använder sig av formativ bedömning i så stor utsträckning som det är möjligt.  Som digital plattform har man valt Google Apps, vilket enligt mina erfarenheter blivit allt vanligare på en-till-en skolor. En betydande del av elevernas skapande och redovisningar sker digitalt på elevernas egna hemsidor, som skapats i Google Sites – en av delarna i Google Apps. Daniel Lundqvist höll ett långt föredrag om olika skolprojekt, skolans pedagogiska tanke och om hur viktigt det är att fokusera på elevernas motivation. Mycket av YBC:s pedagogiska profil påminner om Tänk Om-konceptet, som vi har skrivit om i ett tidigare blogginlägg. Det är således ingen slump att Tänk Oms nuvarande VD, Hans Renman, var YBC:s första rektor och en av skolans grundare.

Daniel Lundqvist flankerades under sin genomgång av tre elever samt en medielärare, som beskrev ett av terminens mer lyckade projekt. Lärarna hade skapat ett projekt med det blygsamma namnet ”Uppdrag: Förändra världen”. Projektet gick ut på att lärarna hade riggat olika situationer där eleverna skulle reta sig på olika företeelser i när- och fjärrsamhället, för att sedan formulera olika strategier för en förändring. Det kunder handla om alltifrån att ändra lokaltrafikens, SL, tidtabeller till olika miljöprojekt. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att alla projekt var skarpa, i meningen ”på riktigt”. Eleverna vittnade om hur konstigt, i positiv bemärkelse, det kändes när de stod på SL:s huvudkontor och blev bemötta som vilka vuxna som helst. Detta gav mig ett par tankeställare. Dels vilken tolerans många elever har skapat gentemot rena skoluppgifter och dels vilken motivation som skarpa projekt förankrade i verkligheten kan ge. Eleverna var med i planeringsarbetet och fick även vara delaktiga i att titta på vilka mål och centralt innehåll som integrerades i de olika projekten. Enligt Daniel Lundqvist kräver denna typ av skarpa och öppna projekt att man som pedagog ser sig mer som en designer av själva lärandet än som lärare i traditionell bemärkelse:

– Vi behöver inte fler lärare i Sverige. Vad vi behöver är ”learning designers”, som skapar och riggar lärsituationer där eleverna ses som subjekt för själva lärandet.

För att vidare poängtera vikten av att eleverna är ute i verkligheten i riktiga projekt använde sig Daniel Lundqvist av en fotbollsallegori:

– Skulle en fotbollsspelare fortsätta att träna hårt och tycka att det är kul med fotboll om man inte får spela en enda match på 15 år?!

Jag tror att frågan var retoriskt menad..

Det levererades en hel del tänkvärda ”oneliners” om skolans aktuella status och om hur skolan kan förbättras i Sverige och det märktes att Daniel Lundqvist är en van talare och föredragshållare. En tänkvärd betraktelse är att när man jämför den snabba utvecklingen av informationstillgänglighet med resultaten i skolan, så får man två divergerande kurvor. Information och kunskap är naturligtvis inte samma sak, men den senare bygger på den förra. För visst är det väl konstigt att informationsrevolutionen inte syns i skolresultaten i ett så tekniskt framstående land som Sverige? Det är en fråga väl värd att begrunda för alla oss lärare…

.Som sista punkt vill jag delge de finska delegaternas kommentarer kring hur YBC arbetar.

– Vi har väldigt mycket ”PISA-turister” i Finland på grund av våra fantastiska resultat i PISA-studien. Min personliga åsikt är att bra PISA-resultat dödar kreativiteten. I Finland vill myndigheterna att vi ska individualisera utbildningen ännu mer och då försvinner alla de kollaborativa vinster som finns här där ni övar mycket på teamwork. Vissa grunder måste man ha innan man kan släppa loss kreativiteten och det är vi bra på i Finland, men teamwork tränar vi nästan inte alls på och det är en grund för kreativitet – att få upptäcka och lära tillsammans med andra.  Om nu ni är bra på teamwork och kreativitet medan vi är bra på individualiserat lärande och de skarpa teoretiska grunderna, så borde Åland vara en perfekt plats för världens bästa skola.

Den sista kommentaren följdes av skratt, men därmed är det inte sagt att det behöver vara fel tänkt…

 

onsdag, maj 9th, 2012

Om TÄNK OM

Delar av AV-Media i Trelleborg närvarade på TÄNK OM-utbildningen nere i Ystad under måndagen och tisdagen. Det var mycket fokus på ungas nätvanor och hur det framväxande nätverkssamhället påverkar vårt förhållande till kunskap och pedagogik. Väldigt mycket av de pedagogiska perspektiven kretsade kring herrarna  Ruben R. Puentedura, Benjamin Bloom och Lars Svedbergs tankar kring detta delikata ämne. TÄNK OM menar att den digitala teknikens intåg i klassrummen förändrar pedagogiken i grunden – vi måste helt sonika tänka om när vi undervisar. Eleven ska ses som delaktig i sin egen lärprocess och inte ”matas” med kunskap från katedern. Uppgifterna som ges ska i betydligt högre grad vara av öppen karaktär än ”låsta” utifrån anvisningar. Vi fick se en hel del exempel på uppgifter av denna karaktär och det blev en hel del diskussioner om hur mål, centralt innehåll och betygskriterier ska konvergeras till öppna uppgifter. För att visa vilka digitala verktyg och resurser som kan användas till detta, fanns det workshops och genomgångar under båda dagarna. Det blev en hel del material producerat i form av filmer, artiklar och ”brev till rektor”, vilket gjordes gruppvis i allehanda konstellationer.

Som IKT-pedagoger ligger detta naturligtvis oss varmt om hjärtat, även om tekniken ibland hamnade lite väl i framkant. AV-Medias inställning till IKT-pedagogik är glasklar i detta avseende: den digitala tekniken är ett, av många, medel att ta till sin hjälp för att hjälpa eleverna att nå målen . Låt vara att det är ett synnerligen mångfacetterat och kraftfullt medel. Den enkla tillgången till information från Internet via smartphones, läsplattor och datorer håller på att omforma vår syn på såväl vad som hur och varför man ska lära sig saker. Lite provocerande kan man sammanfatta detta som: – Om eleven kan googla sig till svaret – är frågan felaktigt ställd!  Nyligen har det skrivits massor av nationella prov i olika kurser och ämnen runtom i Sverige. Här får eleverna varken använda sig av grammatik- och stavningskontroller, Internet eller samarbete när de ska skriva uppsats i svenska, exempelvis. Detta blir nog den enda gången de någonsin skriver en uppsats utan dessa hjälpmedel – någonsin, som sagt…

Sammanfattningsvis kan man säga att TÄNK OM tror att den digitala revolutionen kommer att omdana pedagogiken mot en elevstyrd lärprocess där eleven själv är delaktig, skapande och kollaborativ i undervisningen. Nedan följer en kort sammanfattning av några av de teorier som utbildningens pedagogik tog avstamp ifrån:

Puenteduras modell

Målet för skolan är att nå upp till den fjärde nivån.

 

Nivå 1 – Ersättning – Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg, utan funktionell förbättring

Nivå 2 – Effektivisering/Förbättring – Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg, med funktionell förbättring

Nivå 3 – Förändring/Modifiering – Tekniken ger möjlighet till stora förändringar i arbetssättet

Nivå 4 – Omdefiniering – Tekniken gör det möjligt att skapa nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga

Blooms taxonomi

Taxonomin kan användas för att mäta hur långt eleven lyckats abstrahera given information i lärandeprocessen. Den kan användas för att hjälpa oss lärare att utvärdera hur långt en elev har kommit i förmågan att skaffa, processa och utvärdera information och ser ut enligt följande:

 1. Kunskap – Att kunna ta till sig ren fakta och komma ihåg denna.
 2. Förståelse – Att kunna förstå och tolka den fakta som har memorerats.
 3. Tillämpning – Att kunna göra något med den fakta och de kunskaper som har memorerats.
 4. Analys – Att kunna se samband och göra jämförelser mellan olika fakta.
 5. Syntes – Att kunna dra egna slutsatser utifrån olika fakta.
 6. Utvärdering – Att väga olika samband av fakta mot varandra och kritiskt granska samt ta ställning för eller emot dem.
Är vi redo att tänka om i Trelleborg?

fredag, april 20th, 2012

TeachMeet Syd 2012 i Kristianstad

Tush, Tobias Sonestedt (CC-BY-SA-NC)

Igår, torsdag 19 april, gick årets första TeachMeet Syd av stapeln i Kristanstad. Det är IKT-pedagognätverket DigiSyd, som arrangerar denna pedagogiska happening. Syftet är att sprida erfarenheter om och ge inspiration till att jobba med digitala verktyg i undervisningen. Hela eventet sändes live på Bambuser, men det går utmärkt att ta del av sändningen i efterhand – se nedan:

Under hela evenemanget körde vi dessutom Todaysmeet, som ”backchannel”. Alltså ett textflöde där kommentarer från såväl IRL-publik som bambuserpublik kan skrivas och läsas. Klicka här för att ta del av textflödet på Todaysmeet.

 

 

onsdag, mars 10th, 2010

Fyrtakt, diesel & volt som strömmande media

Alessandro Volta och batteriet W881
Det finns många situationer där vi är beroende av lagrad elektricitet. Batterier finns i mobiltelefoner, bärbara datorer, stadtrafiken och ja, de är en del i vårt dagliga liv. Alessandro upptäckte hur en energikälla kan ge kontinerlig ström. Som tack fick han en fysikalisk enhet uppkallad efter sig.


   

Fyrtaktsmotorn W1007
Fyra filmer om hur fyrtaktsmotorn är uppbyggd och fungerar. Filmerna är optimalt anpassade för att tekniskt intresserade ska förstå principerna bakom fyrtaktsmotorn eller Ottomotorn som den även kallas efter uppfinnaren Nikolaus Otto. 2008

Rudolf Diesel och dieselmotorn W882
I början av 1900-talet började ångmaskinerna sakta men säkert försvinna. De ersattes av dieselmotorer som var mindre, mer effektiva och kunde användas var som helst. Mannen som uppfann motorn var ingenjören Rudolf Diesel.


 
Dieselmotorn W1101
Moderna dieselmotorer hittar vi idag på många olika områden där kraft, hållbarhet och lönsamhet efterfrågas. De finns i stora kryssningsfartyg, kraftfyllda byggmaskiner, tunga lastbilar och jordbruksmaskiner. Alla dieselmotorer arbetar enligt samma princip fyrtaktsprincipen. 2008

Teknik & vetenskap U101061
En serie från UR om teknik och vetenskap ur olika aspekter som rymden, energi, forntida teknik, teknik under 1700-talet, ångkraft och IT, kisel, datachip, film, digitala bilder, malm till metall, ozon, klimat, hav och sjö. från 2008.

För att direkt se avsnitten logga in med dina sli.se uppgifter. Vill du gå direkt till bokning och söka själv på strömmande media klicka på länken strömmande media i högerspalt.

fredag, februari 19th, 2010

Behöver ni ny utrustning till skolan?

Är det dags för digital fotoram, kamera, hörlurar eller projektor?

Kika på några av de vanligaste produkterna ni kan köpa in till skolan via AV-Centralen här.

canon_scanner_lide100

fredag, januari 29th, 2010

Se nästa avsnitt på strömmande video

Verkar det som om det bara finns en trailer eller fem minuter av din strömmande film?

Lugn. Då kan det vara så att filmen är avsnittsindelad. Särskilt vanligt för utbildningsfilmer.

Du får fram nästa avsnitt så här:

 1. Klicka på pilen som pekar upp längst till höger i spelaren:
 2. Välj avsnitt i listan som då kommer upp

Nu får du fram de olika avsnitten så du enkelt kan växla mellan dem och visa det avsnitt som passar just din lektion idag.

torsdag, januari 21st, 2010

ZOOM H2 Handy Recorder (AV-446)

Nu har vi ny utrustning inne.

Nytt är ljusutrustning för foto och film och en liten smidig sak för att spela in ljud. Se instruktionsfilmerna nedan för att få en känsla av hur Handy Recorder fungerar.

Get started

ZOOM H2 Digital recorder by a music producer
Use Instructions for Zoom H2 Recorder Spela in intervju i mp3 format

Quick guide to Zoom H2 Recorder

USING A ZOOM H2 MICROPHONE AND BOOM POLE FOR FILMMAKING

TEST

 

Manual

Om produkten

Om produkten

fredag, december 18th, 2009

Tips när du använder projektorn

Vill du använda projektorn för att visa storbild från datorn eller videon?

 1.  Det första du gör är att koppla projektorn till din tänkta källa. Med källa menas varifrån du vill hämta bild. Det kan vara stationär dator, bärbar dator, DVD eller VHS spelare. Bilden från källan överförs från datorn till projektorn med en blå datakabel, kallad VGA-kabel. Mellan Projektorn och Videon (DVD/VHS) använder du istället en AV-kabel med tre RCA kontakter i gult (bild) rött och vitt (ljud). Färgerna följer varandra och du ser enkelt vilka kontakter som hör ihop.
 2. Ska du använda datorn, börja med att starta datorn. Detta för att du snabbt ska se om du har bild eller ej.
 3. Du startar projektorn genom att trycka en gång på ON knappen. En liten grön lampa börjar då lysa. Visa projektorer kan också ha en knapp på baksidan du måste slå till först, liksom t.ex. symaskiner.
 4. INPUT använder du för att välja vilken källa du ska visa bild ifrån. Växla till du finner rätt läge mellan computer 1, computer 2 och video.
 5. Nu överförs bilden från datorn eller videon till projektorn som projicerar bilden som storbild. Ju längre bak du placerar projektorn, desto större bild. Olika projektorer lämpar sig för olika visningar. Testa är det bästa sättet.
 6. När du vill stänga av projektorn trycker du bara på ON/OFF knappen igen. På vissa projektorer räcker det med en gång, på andra är det två gånger.
 7. Vänta. Det är viktigt att vänta med att dra ur strömsladden till projektorn till fläkten har stannat och projektorns lampa kallnat. Detta för att förhindra risken att lampan går. En lampa till en projektor är dyr.

tisdag, november 3rd, 2009

How the Internet enables intimacy

Stefana Broadbent ger på TED.COM ett föredrag om hur kommunikationsteknik som internet och mobiltelefoner för oss samman.

Lyssna